Socialinė-demografinė situacija: kokia ji?Praėjusių metų duomenimis, Jonavos mieste gyvena beveik 28 tūkst. žmonių, perpus mažiau – kaime. Kęstučio Putelio nuotr.

Socialinė-demografinė situacija: kokia ji?

Neseniai Jonavoje lankėsi socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis. Susitikimo metu mūsų rajono atstovai pristatė keletą informatyvių pranešimų. Tarp jų – Savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėjos Daivos Ūselienės pranešimas „Jonavos rajono savivaldybės socialinės-demografinės situacijos apžvalga“. Jame remiamasi 2017 m. duomenimis, tačiau skirta vietos ir dabartinei padėčiai, ir suplanuotiems darbams. Manytume, kad turėti išsamesnį šios situacijos supratimą būtų naudinga ir „Naujienų“ skaitytojams.

Pabėgėliai margino kiaušinius ir budino žemę
Gaisrų tikimybė miškuose – vis dar labai didelė
NATO kariai persikėlė per Nerį Jonavos rajone

Svarbiausia statistika

Praėjusių metų duomenimis, mūsų rajone gyvena 42 601 žmogus. Jų skaičius rajone kasmet šiek tiek mažėja: 2015 m. jų buvo 44 073.

Mieste gyventojų skaičius sudaro 27 809, kaime – 14 792. Didelė dalis žmonių yra pensinio amžiaus – 8 443. Suaugusių asmenų su negalia priskaičiuota 3 735, vaikų su negalia – 307.

„Rajono skaudulys, – kad turime palyginti labai daug vaikų, patiriančių socialinę riziką – 553, jie auga 277-iose šeimose, – sakė D. Ūselienė. – Daugiausia tokių šeimų yra Jonavos mieste ir Ruklos seniūnijoje.“

Bedarbių skaičius yra beveik stabilus. 2015 m. registruotų bedarbių buvo 2 800, 2016 m. – 2 600,  praėjusiais metais – 2 700. Vidutinis metinis nedarbo lygis Jonavos rajone (skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų) 2017 m. buvo 10,4 proc. Jis gerokai lenkia Lietuvos vidurkį – 7,9 proc.

Tai daro įtaką ir socialinės pašalpos gavėjų skaičiui. 2017 m. jų buvo 1 833, kasmet šis skaičius mažėja. Bet jeigu lygintume su panašiomis Kauno regiono savivaldybėmis, pašalpų gavėjų skaičius pas mus yra kur kas didesnis. Tai parodo procentinė dalis nuo bendro gyventojų skaičiaus. Mūsų rajone socialinės pašalpos gavėjų yra 4,3 proc., tuo tarpu Kauno r. – 1,4 proc., Kėdainių r. – 2,8 proc.

Dėmesys – vaikų globai

D. Ūselienė apžvelgė ir esamų socialinių paslaugų infrastruktūrą.

Rajone yra penkios socialinės globos namų tipo įstaigos, tarp jų – Jonavos vaikų globos namai. Pranešėja akcentavo, kad toks pavadinimas ir tokia struktūra jau gyvuoja paskutinius mėnesius, kadangi iki liepos mėnesio bus įkurtas Vaiko ir šeimos gerovės centras su naujomis funkcijomis. O Jonavos r. socialinių paslaugų centrui bus pavesta atlikti ir Globos centro funkcijas, jame bus vykdomas globėjų ir įtėvių mokymas ir paieška, vėliau bus priskirta ir darbo su budinčiais globotojais funkcija.

Skyriaus vedėja taip pat pasidžiaugė, kad nuo rugsėjo 1 d. pradėjo veikti Vaikų globos namų struktūrinis padalinys – Kulvos bendruomeniniai vaikų globos namai, kuriuose dabar gyvena aštuoni vaikai. Jie įsiliejo į bendruomenės veiklą, o ši labai šiltai juos priima, kviečia į savo renginius. „Tai pirmasis projektas, nežinau, kaip mums seksis toliau, kadangi, pagal pertvarkos planą, šiemet vėl turėtume įsigyti būstą ir steigti bendruomeninius globos namus, – toliau mintimis dalijosi D. Ūselienė. – Norime pirkti butą, jis turėtų būti 4 kambarių, paskelbtas viešasis pirkimas, laukiame pasiūlymų. Kai konsultavomės su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, jo specialistai labiau linkę, kad mes pirktume butus Jonavoje. Mums atrodo, kad vaikams geriau augti kaimo vietovėje ir ten įsigyti kokį nors namą. Bet, jų nuomone, vaikų integracija į visuomenę yra didesnė būtent gyvenant mieste, butuose.“

Savivaldybė susiduria ir su dar viena problema. Taikant Socialinės globos normų aprašo nuostatas, po vienu stogu su bendruomeniniais vaikų globos namais negali būti jokių kitų socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros, švietimo ar ugdymo įstaigų. Todėl kai kuriuos projektus teko padėti į stalčių. „Gal reikėtų atsižvelgti į kiekvieną situaciją, o ne ryškiai nubrėžti – taip galima, o taip – ne?“ – svarstė pranešėja.

Šeimyną rajone turime tik vieną. Joje auga trys vaikai. Kadangi globėjai yra pensinio amžiaus, jų globotinių mažėja. Esantys užauga, naujais vaikais jų šeimyna  nesipildo.

Dar pasidžiaugta, kad 2017 m. kovą Savivaldybės taryba priėmė sprendimą dėl socialinių, budinčių ir atokvėpio globėjų, pagalbos pinigų skyrimo vaiko laikiniesiems ir nuolatiniams globėjams. Rajone yra šeši socialiniai globėjai, kurių šeimose auga 11 vaikų. Su globėjais sudarytos sutartys, pagal kurias jiems mokama 1,25 minimalios mėnesinės algos dydžio išmoka, globos pinigai ir tikslinis priedas. Vis dėlto priėmus šią tvarką naujų globėjų neatsirado, tik esami paėmė globoti daugiau vaikų. Globėjui už kiekvieną globojamą vaiką, nesusietą giminystės ryšiais, mokami pagalbos pinigai – 152 eurai. Anot pranešėjos, tai yra gerai. Bet ji tikisi, jog nuo liepos 1 d. atsiras budinčių globotojų, su kuriais bus sudarytos sutartys, todėl dedamos didelės pastangos, gyventojai informuojami, kiek pinigų bus mokama už vaiką ir kad Globos centras teiks visokeriopą pagalbą.

Tačiau į Vaikų globos namus pastaruoju metu patenka vis vyresni vaikai iš šeimų, patiriančių socialinę riziką, su susiformavusiais charakteriais, todėl rasti jiems laikinus globėjus sudėtinga. Nėra problemų dėl mažų vaikų iki trejų metų – jiems greičiau atsiranda globėjai.

Kita institucinė globa

Senyvo amžiaus žmonių ir žmonių su negalia institucinės globos  poreikis iš esmės yra tenkinamas, nes Savivaldybė turi savo Globos namus senyvo amžiaus arba neįgaliems asmenims. Dar yra dvi viešosios įstaigos Rukloje:  Ruklos globos namai ir  Lietuvos reabilitacijos ir slaugos centras, kur gali būti apgyvendinami asmenys ir su psichikos ir proto negalia. Jei kas nors nori rinktis būtent Jonavos globos namus, kartais 2–3 žmonės turi palaukti eilėje.

Viena iš socialinių paslaugų įstaigų tipų yra laikino gyvenimo namai. Jonavoje turime  modernius Nakvynės namus 50-iai žmonių, žiemą jų priimama ir daugiau. Poreikis tenkinamas, įstaiga visiškai užpildyta.

Prie šios kategorijos priklauso ir rajono Socialinių paslaugų centro padalinio Krizių centro tarnyba. Čia teikiama intensyvi krizių intervencijos pagalba smurtą šeimoje patyrusioms aukoms. Asmenys laikinai (iki vieno mėnesio) apgyvendinami, jiems teikiama profesionali socialinė, psichologinė, teisinė, medicinos pagalba. O ateityje, kad šias paslaugas galima būtų teikti ilgiau, reorganizavus Vaikų globos namus, ten planuojama įkurti Vaiko ir mamos krizių centrą.

Dienos socialinę globą teikia Neįgaliųjų veiklos centras ir rajono Socialinių paslaugų centro Dienos socialinės globos paslaugas į namus teikiantis skyrius.

Rajono Socialinių paslaugų centras atlieka ir Bendruomenės šeimos namų funkcijas, kur kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis teikiamos kompleksinės paslaugos šeimai.

Jonavos rajono socialinių paslaugų centras turi savo padalinius Žeimiuose, Upninkuose ir Rukloje.

Taip pat yra keliolika nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas, su kuriomis Socialinės paramos skyrius glaudžiai bendradarbiauja.

Turime ir nemažai vaikų dienos centrų. Pasak D. Ūselienės, jie yra stiprūs. Ypač galima pasidžiaugti Ruklos vaikų dienos centru ir Ruklos „Carito“ vaikų dienos centru.  Pirmasis yra mokyklos patalpose, o antrajam rajono Savivaldybė kiekvienais metais skiria finansinę pagalbą.

Pranešėjos nuomone, nauji vaikų dienos centrai turėtų būti steigiami arba mokyklos patalpose (taupant lėšas ir kad dienos centrai būtų pilni vaikų), arba sudarytos sąlygos atokesnėse vietose mokyklos autobusui parvežti vaikus į namus.

Dar vienas pateiktas rodiklis – socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų skaičius Savivaldybės globos įstaigose. Daugiausia jų darbuojasi rajono Socialinių paslaugų centre – 29 socialiniai darbuotojai ir 22 socialinių darbuotojų padėjėjai.

 

KOMENTARAI