Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Jonavos filialui ir chorui „Viltis“ – 30 metų

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Jonavos filialui ir chorui „Viltis“ – 30 metų

Vasario 9 d. 14 val. Jonavos kultūros centro Didžiojoje salėje bus minimas Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) Jonavos filialo ir choro „Viltis“ 30-metis. Į „Naujienų“ redakciją kreipėsi ilgametė filialo pirmininkė Veronika Gabužienė ir paprašė laikraštyje išspausdinti jos prisiminimus.

Prie Medžiotojų ir žvejų draugijos vairo – naujas vadovas
Garsus ūkininkas pieną perka parduotuvėje
Diena, kai prasidėjo naujas gyvenimas

Kaip žinome, Tėvynės meilės ir laisvės aukuro per 50 metų okupantai nesugebėjo užgesinti nei lageriuose, nei tremtyje, nei Lietuvos žemėje.

Michailui Garbačiovui paskelbus „perestroiką“, jau 1988 metais Lietuvoje prasidėjo atgimimas. Žmonių veiduose – nerimas ir ryžtas. Jie pajuto norą susiburti, pasikalbėti, išsipasakoti apie patirtas kančias, skriaudas, nebijodami, kad vėl bus ištremti ar uždaryti į kalėjimą. Pajuto norą dirbti Lietuvos labui. Žmonės pradėjo atvirai smerkti okupantus.

Tų metų liepos 3 dieną Lietuvoje buvo įkurtas Persitvarkymo Sąjūdis ir pirmoji Sąjūdžio komisija stalinizmo nusikaltimams tirti.

Jonavoje taip pat įsikūrė Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinė grupė, kuri labai greitai sujungė įvairaus amžiaus, skirtingo išsilavinimo žmones, trokštančius kitaip gyventi, dirbti, kurti.

Burti politinius kalinius ir tremtinius Jonavoje įpareigota iniciatyvinės grupės narė, politinių kalinių dukra Irena Zinkevičiūtė.

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmasis steigiamasis suvažiavimas jau buvo įvykęs 1988 m. rugpjūčio 26 d. (pagal tuo metu galiojančius įstatymus – LPKT klubas).

1988 m. lapkričio 6 d. Jonavos politiniai kaliniai ir tremtiniai rinkosi į pirmąjį susirinkimą. Muzikos mokyklos (dabar – Jonavos Janinos Miščiukaitės meno) salė buvo pilnutėlė. Atvyko svečių iš Kauno LPKT klubo. Jie kalbėjo, kad visiems reikia burtis į klubus, pasakojo apie savo veiklą. Tačiau jonaviečiai, pirmą kartą susitikę, nespėjo išsikalbėti, nusprendė burtis.

1988 m. lapkričio 13 d. įvyko Jonavos „Tremtinio“ klubo steigiamasis susirinkimas. Jo metu  išrinkta pirmoji „Tremtinio“ klubo taryba iš 9 asmenų (pirmininkė I. Zinkevičiūtė, pavaduotojas Antanas Gabužis, nariai: Z. Miliukienė, E. Mockaitienė, A. Vasiliauskas, M. Rimavičius, L. Tafkevičius, P. Jasilionis ir sekretorė – šių eilučių autorė). Buvo sudarytos keturios darbo grupės: istorinė-literatūrinė, politinė, socialinė-buitinė ir kultūrinė. Po mėnesio visuotiniame susirinkime patvirtintas klubo tarybos darbo planas 1989 metams.

Išrinktoji taryba dirbo labai intensyviai. Registravo visus politinius kalinius ir tremtinius, gyvenančius Jonavos mieste ir rajono gyvenvietėse. Siuntė raštus į Generalinę prokuratūrą ir Vidaus reikalų ministeriją dėl reabilitacijos pažymų gavimo. Buvo renkami pareiškimai dėl turto grąžinimo ar kompensacijų išmokėjimo, derinant šiuos klausimus su Vykdomojo komiteto atitinkamomis tarnybomis. Išsiaiškinta, kaip į darbo stažą bus įskaičiuojamas laikas, praleistas kalėjimuose, lageriuose ir tremtyje, kaip bus perskaičiuotos pensijos. Taip pat organizavo iš Igarkos atgabentų tremtinių palaikų sutikimą Kėdainiuose, jų parvežimą į Jonavą ir iškilmingą palaidojimą.

Labai aktyviai dirbo tarybos pirmininko pavaduotojas A. Gabužis. Jo pastangomis gautos ir suremontuotos klubo būstinės patalpos, įvestas telefonas, įsigyta vėliava, įregistruotas „Tremtinio“ klubas. Būstinėje pradėta budėti.

1989 m. Vasario 16-ąją minėjome Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Entuziastai, dar neturėdami choro vadovo, jau dainavo patriotines dainas.

Kovo 25 d. pagerbėme 1949 m. kovo 23–25 d. trėmimo į Sibirą aukas. Buvo priimta rezoliucija, kad ši barbariška akcija būtų pripažinta tautos genocidu ir išaiškinti jo vykdytojai Lietuvoje.

1989 m. gegužės 22 d. prisiminėme 1948 m. tremtį, kuri buvo pati didžiausia. Tuomet kino teatro salė buvo pilnutėlė, dalyvavo svečių iš Vilniaus ir Kauno. Eiles skaitė politinis kalinys, poetas Juozas Ardzijauskas, dainavo Igarkos tremtinė, Vilniaus operos ir baleto teatro solistė Nijolė Ambrazaitytė. Mes skaitėme savo poetų, taip pat buvusių politinių kalinių eiles, jau dainavo ir Jonavos klubo choras, vadovaujamas buvusio gimnazijos muzikos mokytojo Antano Guobužio.

1989 m. birželio 13 d. Jonavos geležinkelio stotyje atidengta memorialinė lenta Jonavos ir Ukmergės apskričių tremtiniams atminti (1941–1953 m.).

Kitą dieną organizuotas Gedulo ir vilties dienos minėjimas. Už negrįžusiuosius Jonavos parapijos bažnyčioje buvo aukotos šv. Mišios. Pašventintas kryžius miesto kapinėse stalinizmo aukoms atminti. Jo pastatymą organizavo „Taurostos“ klubas ir Jonavos r. sąjūdžio tarybos nariai.

1989 m. rugpjūčio 29 d. vykome į Baltijos kelią. Sąjūdžio bei Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos tarybos jėgomis šalia kelio Ukmergė–Panevėžys buvo pastatytas ir pašventintas kryžius.

Rugsėjo 8 d. I. Zinkevičiūtė dėl asmeninių priežasčių atsisakė dirbti LPKT klubo pirmininke. Pirmininku išrenkamas buvęs pavaduotojas A. Gabužis.

Jonavos r. vykdomojo komiteto sprendimu buvo sudaryta komisija asmenų, dingusių be žinios pokario metais, aplinkybėms, jų tolesnio likimo, laidojimo vietoms išaiškinti. Šios komisijos pirmininke patvirtinta Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotoja Regina Geštautienė. Į šią komisiją išrinkta ir šių eilučių autorė.

Patvirtinti Jonavos klubo įstatai, jis įregistruotas kaip visuomeninė organizacija, atidaryta sąskaita tuomečiame Lietuvos žemės ūkio banko Jonavos skyriuje. Klubo taryboje buvo svarstomas klausimas dėl koplyčios, skirtos negrįžusiems tremtiniams ir politiniams kaliniams atminti,  statybos miesto kapinėse.

Gruodžio mėnesį klubo choristams užsakyti sceniniai drabužiai. Paramą skyrė tuometė „Azoto“ gamykla.

1989 m. spalio 29 d. atsiskaitė pirmoji taryba. Pranešimą perskaitė pirmininkas A. Gabužis ir revizijos komisijos pirmininkė I. Geduškienė.

Antroji taryba buvo išrinkta iš 13 asmenų (pirmininkas A. Gabužis, pavaduotoja Eugenija Mockaitienė, sekretorė šių eilučių autorė, nariai: Zita Miliukienė, Vytautas Mackela, Antanas Maziliauskas, Jadvyga Diliūnaitė, Liuda Puniškienė, Edmundas Simanaitis, Edvardas Bružas, Pranas Jasiulionis, Antanas Čekaitis, I. Zinkevičiūtė). Į revizijos komisiją išrinkti I. Geduškienė, Edvardas Valančius ir Kazys Morkūnas.

1990 m. Kauno tremtinio klubas buvo įregistruotas kaip LKPT sąjunga, o rajonuose – kaip LKPT sąjungos skyriai.

(Tęsinys kitame numeryje)

Veronika GABUŽIENĖ, LPKTS Jonavos filialo pirmininkės pavaduotoja

 

KOMENTARAI